Regulamin

 

REGULAMIN

International Master Competition for Music Teachers

- Międzynarodowy Mistrzowski Konkurs dla Pedagogów Muzyki

z dnia 20.02.2020 r.

 

§ 1

WPROWADZENIE

Organizatorem Międzynarodowego Mistrzowskiego Konkursu dla Pedagogów Muzyki (IMCMT) jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury przy wsparciu Centrum Promocji Kultury na Pradze Południe w Warszawie, Yamaha Music Europe oddział w Polsce, Wydawnictwa „ARKADY” oraz Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego BOSS w Warszawie.  Celem Konkursu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych muzyków-nauczycieli. Dobry nauczyciel, to nauczyciel aktywny, grający na instrumencie, który może zademonstrować prawidłową realizację fragmentów utworu muzycznego, pokazać sposoby rozwiązania problemów technicznych czy też prawidłowy układ ręki na instrumencie. Większość pedagogów z różnych powodów życiowych nie mogła kontynuować kariery solisty, kameralisty lub muzyka koncertowego. Prezentacja estradowa  w ramach Mistrzowskiej Szkoły Pedagogiki to oferta dalszego rozwoju dla każdego nauczyciela z korzyścią dla Ucznia i Szkoły. Występ koncertowy mobilizuje pedagogów do wielkiego wysiłku, do aktywnego samokształcenia i rozwoju techniczno-artystycznego.

 § 2

UCZESTNICTWO

 1. Międzynarodowy Mistrzowski Konkurs dla Pedagogów Muzyki (IMCMT) jest adresowany do nauczycieli szkół i uczelni muzycznych wszystkich stopni, którzy dysponujących udokumentowanym stażem pedagogicznym  w szkolnictwie artystycznym, bez ograniczeń wiekowych.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

        a) przesłanie do 01.03.2021r. drogą internetową wypełnionej aplikacji zgłoszeniowej dostępnej na stronie:

         https://mastercompetition.interpiano.pl/pol/aplikacja/zgloszenie_imcmt  

        b) przesłanie na email ZnVuZGFjamFAaW50ZXJwaWFuby5wbA==  skanu dokumentów poświadczających staż pracy pedagogicznej,

        c) wpłata wpisowego.

 1. W oparciu o przedstawiony staż każdy Uczestnik zostanie zakwalifikowany do jednej kategorii:

        a) Kategoria I - udokumentowany staż pracy do 5 lat,

        b) Kategoria II - udokumentowany staż pracy do 10 lat,

        c) Kategoria III - udokumentowany staż pracy powyżej 10 lat.

 1. Konkurs odbywać się będzie w następujących specjalnościach:

        a) instrumenty klawiszowe,

        b) instrumenty smyczkowe,

        c) instrumenty dęte,

        d) wokalistyka,

        e) kameralistyka z dowolnym instrumentem, zespołem lub na 4-ręce z uczniem.

 1. Specjalność „Kameralistyka” będzie miała jedną, uniwersalną kategorię, bez względu na staż pracy pedagogicznej członków zespołu.
 2. Uczestnik Konkursu będzie mógł wystąpić w max. dwóch specjalnościach:

       a) instrument solowy lub wokalistyka,

       b) muzyka kameralna.

 1. W przypadku nieobecności na wręczeniu nagród, ewentualne przyznane nagrody rzeczowe przepadają.

 

§ 3 

TERMIN I PROGRAM 

 1. Konkurs organizowany jest w dniach 10-12.04.2021r. w Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2  w Warszawie-Praga  Południe oraz w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Hotelu BOSS przy ul. Żwanowieckiej 22  w Warszawie-Wawrze.
 2. Każdy Uczestnik zaprezentuje dowolny program od 20 do 25 min.

        a) elementem oceny Jury będzie zarówno wykonanie jak i dobór i układ programu,

        b) program wykonywany jest z pamięci z wyjątkiem specjalności „Kameralistyka”.

§ 4

HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ

 

 1. Przesłuchania Uczestników odbędą się zgodnie z planem ustalonym przez Dyrektora Konkursu.

§ 5

ODPŁATNOŚĆ

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłata wpisowego tytułem „IMCMT”,
  w wysokości 480,00 zł / 120 EUR , dokonanego na konto:

Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kulturyul. 3 Maja 15/3, 38-500 Sanok

dla uczestników z Polski:

PEKAO SA nr 64 1240 2340 1111 0010 7473 4132

dla wpłat zagranicznych:

No. of IBAN: PL 91124023401978001048317354 
SWIFT/ BIC code: PKOPPLPW

 1. Opłaty należy dokonać w terminie 7 dni roboczych od dnia wypełnienia aplikacji zgłoszeniowej.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie:

        a) po terminie 01.03.2021r. wpłacona kwota wpisowego nie zostaje zwrócona, 

        b) przed terminem 01.03.2021r. uczestnikowi zostaje zwrócona kwota wpisowego po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10%              wartości wpisowego.

§ 6

REZULTATY KONKURSU

 1. Dyplomy konkursu zostaną przesłane droga pocztową do zainteresowanych Uczestników.
 2. Jury przyzna tytuły „Laureata Międzynarodowego Mistrzowskiego Konkursu dla Pedagogów Muzyki” oraz wyróżnienia Grand Prix i nagrody od I do VI, dyplomy specjalne oraz możliwe zaproszenia do udziału w koncertach, kursach, nagraniach, pracach jury, seminariach, prowadzeniach wykładów i lekcji pokazowych.
 3. Przewidziana jest rekomendacja do nagrody specjalnej dla Fundacji Muzyki Polskiej za najciekawszą prezentację muzyki polskiej.

§ 7

PODSUMOWANIE

 1. Zmiany w regulaminie IMCMT wprowadza Zarząd Fundacji.
 2. Regulamin IMCMT wchodzi w życie z dniem podjęcia i jest ważny do odwołania.