Regulamin

REGULAMIN

International Master Competition for Music Teachers

- Międzynarodowy Mistrzowski Konkurs dla Pedagogów Muzyki

 

Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury
z dnia 29.06.2019r.

 

§ 1

WPROWADZENIE

 1. Organizatorem International Master Competition for Music Teachers - Międzynarodowy Mistrzowski Konkurs dla Pedagogów Muzyki (IMCMT) jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury przy wsparciu Centrum Promocji Kultury na Pradze Południe w Warszawie, Yamaha Music Europe oddział w Polsce oraz Wydawnictwa „ARKADY”. 
 2. Celem Konkursu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych muzyków-nauczycieli.
 3. Dobry nauczyciel, to nauczyciel aktywny, grający na instrumencie, który może zademonstrować prawidłową realizację fragmentów utworu muzycznego, pokazać sposoby rozwiązania problemów technicznych czy też prawidłowy układ ręki na instrumencie. Większość pedagogów z różnych powodów życiowych nie mogła kontynuować kariery solisty, kameralisty lub muzyka koncertowego. Prezentacja estradowa  w ramach Mistrzowskich Spotkań dla Pedagogów to oferta dalszego rozwoju dla każdego nauczyciela z korzyścią dla Ucznia i Szkoły. Występ koncertowy mobilizuje pedagogów do wielkiego wysiłku, do aktywnego samokształcenia i rozwoju techniczno-artystycznego. Projekt adresowany jest do nauczycieli szkół i uczelni muzycznych wszystkich stopni, którzy mają udokumentowany staż pracy w szkolnictwie artystycznym.

 § 2

UCZESTNICTWO

 1. International Master Competition for Music Teachers - Międzynarodowy Mistrzowski Konkurs dla Pedagogów Muzyki (IMCMT) jest adresowany do wszystkich artystów, dysponujących udokumentowanym stażem pedagogicznym, bez ograniczeń wiekowych.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

a) przesłanie do 01.03.2020r. drogą internetową wypełnionej aplikacji zgłoszeniowej dostępnej na stronie: http://mastercompetition.interpiano.pl/pol/aplikacja/zgloszenie_imcmt

b) przesłanie na email fundacja@interpiano.pl skanu dokumentów poświadczających staż pracy pedagogicznej,

c) wpłata wpisowego.

 1. W oparciu o przedstawiony staż każdy Uczestnik wystąpi w jednej Kategorii:

a) Kategoria I - udokumentowany staż pracy do 5 lat,

b) Kategoria II - udokumentowany staż pracy do 10 lat,

c) Kategoria III - udokumentowany staż pracy powyżej 10 lat.

 1. Konkurs odbywać się będzie w następujących specjalnościach:

a) instrumenty klawiszowe,

b) instrumenty smyczkowe,

c) instrumenty dęte,

d) wokalistyka,

e) kameralistyka z dowolnym instrumentem, zespołem lub na 4-ręce z uczniem.

 1. Specjalność „Kameralistyka” będzie miała jedną, uniwersalną kategorię, bez względu na staż pracy pedagogiczny członków zespołu.
 2. Uczestnik Konkursu będzie mógł wystąpić w max. dwóch specjalnościach:

     a) instrument solowy lub wokalistyka,

     b) muzyka kameralna.

 1. W przypadku nieobecności na wręczeniu nagród, ewentualne przyznane nagrody rzeczowe przepadają.

§ 3 

TERMIN I PROGRAM 

 1. Konkurs organizowany jest w dniach 03-06.04.2020r. w Centrum Promocji Kultury na Pradze Południe w Warszawie przy ul. Podskarbińskiej 2.
 2. Każdy Uczestnik zaprezentuje dowolny program od 20 do 25 min.

 a) elementem oceny Jury będzie zarówno wykonanie jak i dobór i układ programu,

 b) program wykonywany jest z pamięci z wyjątkiem specjalności „Kameralistyka”.

§ 4

HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ

 1. Przesłuchania Uczestników odbędą się zgodnie z planem ustalonym przez Dyrektora Konkursu.

§ 5

ODPŁATNOŚĆ

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłata wpisowego tytułem „IMCMT”,
  w wysokości 480zł/120 EUR (słownie: czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100), dokonanego na konto:
Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury
ul. 3 Maja 15/3, 38-500 Sanok
 
dla uczestników z Polski:
PEKAO SA nr 64 1240 2340 1111 0010 7473 4132
 
dla wpłat zagranicznych:
No. of IBAN: PL 91124023401978001048317354 
SWIFT/ BIC code: PKOPPLPW
 1. Opłaty należy dokonać w terminie 7 dni roboczych od dnia wypełnienia aplikacji zgłoszeniowej.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie:

a) po terminie 01.03.2020r. wpłacona kwota wpisowego nie zostaje zwrócona, 

b) przed terminem 01.03.2020r. uczestnikowi zostaje zwrócona kwota wpisowego po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10% wartości wpisowego.

§ 6

REZULTATY KONKURSU

 1. Dyplomy konkursu zostaną przesłane droga pocztową do zainteresowanych Uczestników.
 2. Jury przyzna tytuły „Laureata Międzynarodowego Mistrzowskiego Konkursu dla Pedagogów Muzyki” oraz wyróżnienia Grand Prix i nagrody od I do VI, dyplomy specjalne oraz możliwe zaproszenia do udziału w koncertach, kursach, nagraniach, pracach jury, seminariach, prowadzeniach wykładów i lekcji pokazowych.
 3. Przewidziana jest rekomendacja do nagrody specjalnej dla Fundacji Muzyki Polskiej za najciekawszą prezentację muzyki polskiej.

§ 7

PODSUMOWANIE

 1. Zmiany w regulaminie IMCMT wprowadza Zarząd Fundacji.
 2. Regulamin IMCMT wchodzi w życie z dniem podjęcia i jest ważny do odwołania.