Regulamin

Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury

Centrum Edukacji Artystycznej przy MKiDN

Centrum Promocji Kultury na Pradze Południe  w Warszawie

Yamaha Music Europe oddział w Polsce

Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój, Fundacja Muzyki Polskiej 

Wydawnictwo „ARKADY”

zaprasza pedagogów-instrumentalistów, wokalistów i kameralistów 

na

Mistrzowski Konkurs dla Pedagogów Muzyki

- REGULAMIN -

Dobry nauczyciel, to nauczyciel aktywny, grający na instrumencie, który może zademonstrować prawidłową realizację fragmentów utworu muzycznego, pokazać sposoby rozwiązania problemów technicznych czy też prawidłowy układ ręki na instrumencie. Większość pedagogów z różnych powodów życiowych nie mogła kontynuować kariery solisty, kameralisty lub muzyka koncertowego. Prezentacja estradowa  w ramach Mistrzowskich Spotkań dla Pedagogów to oferta dalszego rozwoju dla każdego nauczyciela z korzyścią dla Ucznia i Szkoły. Występ koncertowy mobilizuje pedagogów do wielkiego wysiłku, do aktywnego samokształcenia i rozwoju techniczno-artystycznego. Projekt adresowany jest do nauczycieli szkół i uczelni muzycznych wszystkich stopni, którzy mają udokumentowany staż pracy w szkolnictwie artystycznym.

§ 1

OGÓLNE

Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury przy wsparciu Stowarzyszenia Edukacja i Rozwój, Centrum Promocji Kultury na Pradze Południe  w Warszawie, Yamaha Music Europe oddział w Polsce, Wydawnictwo „ARKADY oraz Centrum Edukacji Artystycznej przy MKiDN organizuje w dniach
08-11.04.2016 w CPK na PP w Warszawie przy ul. Podskarbińskiej 2 - Mistrzowski Konkurs dla Pedagogów Muzyki. Celem Konkursu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych muzyków-nauczycieli

§ 2

UCZESTNICTWO

1. W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy artyści, dysponujący   udokumentowanym stażem pedagogicznym, bez ograniczeń wiekowych

2. W oparciu o przedstawiony staż każdy Uczestnik wystąpi w jednej Kategorii:

a) Kategoria I  - udokumentowany staż pracy do 2 lat

b) Kategoria II - udokumentowany staż pracy do 5 lat

c) Kategoria III - udokumentowany staż pracy do 10 lat

d) Kategoria IV - udokumentowany staż pracy powyżej 10 lat

3. Konkurs odbywać się będzie w następujących specjalnościach:

a) instrumenty klawiszowe

b) instrumenty smyczkowe

c) instrumenty dęte

d) wokalistyka

e) kameralistyka z dowolnym instrumentem, zespołem lub na 4-ręce z uczniem

4. Specjalność „Kameralistyka” będzie miała jedną, uniwersalną kategorię, bez względu na staż pracy pedagogicznej członków zespołu.

5. Uczestnik Konkursu będzie mógł wystąpić w max. dwóch specjalnościach:

     a) - instrument solowy lub wokalistyka

     b) - muzyka kameralna

6. W przypadku nieobecności na wręczeniu nagród, ewentualne przyznane nagrody rzeczowe przepadają.
7. W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu:
- po terminie 31.03.2016r. wpłacona kwota wpisowego nie zostaje zwrócona,
- przed terminem 31.03.2016r. uczestnikowi zostaje zwrócona kwota wpisowego po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 20zł.

§ 3 

TERMIN I PROGRAM

1. Każdy Uczestnik otrzyma indywidualną informację o terminie swojego udziału w Konkursie.

2. Każdy Uczestnik zaprezentuje dowolny program od 20 do 25 min.

 a) elementem oceny Jury będzie zarówno wykonanie jak i dobór i układ programu

 b) program wykonywany jest z pamięci z wyjątkiem specjalności „Kameralistyka”.

3. Jury i Przewodniczącego Jury Konkursu powołuje Centrum Edukacji Artystycznej w porozumieniu z PFRK.

§ 4

HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ

1.  Przesłuchania Uczestników odbędą się zgodnie z planem ustalonym przez Dyrektora Konkursu.

2.  Plan przesłuchań konkursowych:

 

§ 5

ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA

1.Uczestnik prześle do 31.03.2016 roku drogą internetową:
a) ankietę-wniosek zgłoszeniowy wypełniony elektronicznie: 
http://mastercompetition.interpiano.pl/pol/aplikacja/zgloszenie_imcmtb) scan dokumentu poświadczający staż pracy pedagogicznej
c) potwierdzenie wpłaty wpisowego
2.Regulamin konkursu dopuszcza korektę programu zgłoszoną przed występem konkursowym.
3.Każdy Uczestnik lub Zespół Kameralny wpłaci wpisowe w wysokości 450,00 zł (100 EURO)., na konto:
- dla uczestników z Polski:
PEKAO SA nr 98 1240 2340 1111 0010 3026 0378 z dopiskiem „IMCMT”
- dla wpłat zagranicznych:
No. of IBAN: EUR 91 1240 2340 1978 0010 4831 7354
SWIFT/ BIC code: PKOPPLPW
tytuł " IMCMT"
4.Wpisowe nie podlega zwrotowi 

§ 6

REZULTATY KONKURSU

1.Dyplomy i rezultaty konkursu zostaną przesłane droga pocztową do zainteresowanych Uczestników.

2.Jury przyzna tytuły „Laureata Mistrzowskiego Konkursu dla Pedagogów Muzyki” oraz wyróżnienia Grand Prix, laureata od I do VI nagrody, dyplomy specjalne oraz zaproszenia do udziału w koncertach, kursach, nagraniach, pracach jury, seminariach, prowadzeniach wykładów i lekcji pokazowych.

3.Przewidziana jest nagroda specjalna Fundacji Muzyki Polskiej za najciekawszą prezentację muzyki polskiej.

 

Kontakt: ZnVuZGFjamFAaW50ZXJwaWFuby5wbA==

Dyrektor Konkursu – prof. Jarosław Drzewiecki

(tel.0048-501282625)